Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 12 ธันวาคม 2562 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) หรือ มูลนิธิ SET ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงาน โดยก่อนการมอบทุน ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์ไว้อาลัยให้แก่ Dr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิและผู้อำนวยการมูลนิธิ SET ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดย ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน เหรัญญิกมูลนิธิ SET และมีตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิ SET กล่าวแสดงความอาลัย มูลนิธิ SET ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง - ดี มีความประพฤติดีแต่ยากจน ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น โดยทุนการศึกษามูลนิธิ SET เป็นทุนให้เปล่าและให้การสนับสนุนแก่ผู้ได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นี้ นับเป็นครั้งที่ 30 ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ในด้านการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และในภาคเรียนนี้ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET จำนวน 148 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์จำนวน 50 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730,000 บาท
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) หรือ มูลนิธิ SET ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงาน โดยก่อนการมอบทุน ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์ไว้อาลัยให้แก่ Dr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิและผู้อำนวยการมูลนิธิ SET ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดย ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน เหรัญญิกมูลนิธิ SET และมีตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิ SET กล่าวแสดงความอาลัย มูลนิธิ SET ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง - ดี มีความประพฤติดีแต่ยากจน ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น โดยทุนการศึกษามูลนิธิ SET เป็นทุนให้เปล่าและให้การสนับสนุนแก่ผู้ได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นี้ นับเป็นครั้งที่ 30 ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ในด้านการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และในภาคเรียนนี้ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET จำนวน 148 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์จำนวน 50 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730,000 บาท

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23