Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

Music NSRU present Woodwind & Brass Workshop. การพัฒนาทักษะเทคนิคพื้นฐานในกลุ่มเครื่องลมไม้และทองเหลือง

วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น.
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี การพัฒนาทักษะเทคนิคพื้นฐานในกลุ่มเครื่องลมไม้และทองเหลือง (Woodwind & Brass Workshop) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน และห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ เกิดทัศนคติในการเรียนและการฝึกซ้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งยังจะได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านดนตรี โดยมีวิทยากรที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพและมีชื่อเสียง อาทิ คุณวุฒิชัย ตรีสิทธิ์ คุณณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล คุณอภิศักดิ์ พรชีวางกูร และอาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร มีนักศึกษา นักเรียน ครูดนตรีจากโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี การพัฒนาทักษะเทคนิคพื้นฐานในกลุ่มเครื่องลมไม้และทองเหลือง (Woodwind & Brass Workshop) ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน และห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ เกิดทัศนคติในการเรียนและการฝึกซ้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งยังจะได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางด้านดนตรี โดยมีวิทยากรที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพและมีชื่อเสียง อาทิ คุณวุฒิชัย ตรีสิทธิ์ คุณณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล คุณอภิศักดิ์ พรชีวางกูร และอาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร มีนักศึกษา นักเรียน ครูดนตรีจากโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:30 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23