Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

    วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมรับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครสวรรค์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23