Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:00 น.
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยายพิเศษ สร้างความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ รองอธิการบดี อีกทั้ง แบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ ทบทวน นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตรและคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 บรรยายพิเศษ สร้างความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ รองอธิการบดี อีกทั้ง แบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ ทบทวน นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 08:00 น.

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23