Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ/2562

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 16:13 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วาระพิเศษ/2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ ในโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ได้วางไว้
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วาระพิเศษ/2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารสถานที่ ในโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยฯ ได้วางไว้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 16:13 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23