Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงพื้นที่ อ.แม่เปิน และนครสวรรค์ตก พัฒนาชุมชนตามพระบรมราโชบาย

วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 17:52 น.

    18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอแม่เปิน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์ มีนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน พร้อมผู้นำชุมชน และพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก มีนายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ในการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน สำรวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับปัญหา หรือความต้องการที่อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาชุมชนในด้านใด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น้อมนำโครงการยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปลงพื้นที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพฐานราก โครงการความรักความสามัคคีความปรองดอง และพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20 พื้นที่ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งโครงการทั้งหมดมีเป้าหมายเพื้อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของชุมชนในท้องถิ่นได้ ชุมชนมีศรัทธาและน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาทุนชีวิตที่มีการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนำไปสู่การจัดการตนเอง พึ่งตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ------------------------------------------------ เรื่อง : อภิชาติ จุมพล ภาพ : ชัยวัฒน สีไหม งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th
18 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอแม่เปิน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เปิน จ.นครสวรรค์ มีนายกฤชทิพ ชะนิดไทย นายอำเภอแม่เปิน พร้อมผู้นำชุมชน และพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก มีนายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ในการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน สำรวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับปัญหา หรือความต้องการที่อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาชุมชนในด้านใด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น้อมนำโครงการยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปลงพื้นที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพฐานราก โครงการความรักความสามัคคีความปรองดอง และพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20 พื้นที่ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งโครงการทั้งหมดมีเป้าหมายเพื้อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งของชุมชนในท้องถิ่นได้ ชุมชนมีศรัทธาและน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาบูรณาการพัฒนาทุนชีวิตที่มีการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อนำไปสู่การจัดการตนเอง พึ่งตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ------------------------------------------------ เรื่อง : อภิชาติ จุมพล ภาพ : ชัยวัฒน สีไหม งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 17:52 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23