Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11:29 น.
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาราสำนักงานอธิการบดี

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) โดยมีรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและประกันคุณภาพแจ้งว่า การตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึาาภายใน ระดับสภาบัน ปีการศึกษา 2561 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล และดร.สมพร พูลพงษ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) โดยมีรองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและประกันคุณภาพแจ้งว่า การตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 14) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึาาภายใน ระดับสภาบัน ปีการศึกษา 2561 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล ผศ.ดร.ชัชภูมิ สีชมภู ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล และดร.สมพร พูลพงษ์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 11:29 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาราสำนักงานอธิการบดี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23