Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งดวงวิญญาณคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ SET

วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 19:47 น.
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

    คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ไ้ด้จัดพิธีฌาปนกิจศพ คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน Mr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมี รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2490 ที่ประเทศอังกฤษ เมื่ออายุได้ 46 ปี เริ่มสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดพุทธประทีป วัดไทยในกรุงลอนดอน จนเกิดความเลื่่อมใสในพระพุทธศาสนา และได้เดินทางมาบวชเป็นพระที่ประเทศไทย พระปีเตอร์ได้มีโอกาสเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย และเด็กที่ขาดโอกาสในด้านการศึกษา จึงได้ขอทุนจากเพื่อนๆ ของท่านในประเทศอังกฤษ จากการประสานงานของท่าน ทำให้ได้ทุนจำนวนมากเกินกว่าที่คาดหมายไว้ พระปีเตอร์จึงนำเงินที่เหลือ มาตั้งเป็นกองทุนการศึกษา ชื่อกองทุน SET (Sutdent Education Trust) ในช่วงที่พระปีเตอร์ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) ได้พบกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับทราบว่ามีนักศึกษาที่มีความขัดสนขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่านจึงพิจารณาได้ทุนจากกองทุน SET จำวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาทต่อภาพเรียน และให้ติดต่อกันจบจบหลับสูตร และได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยมาจนปัจจุบัน ทุนระดับอุดมศึกษาปรับเป็น 10,000 บาทต่อภาคเรียน กองทุน SET ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนเป็น มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย เป็นการให้ทุนโดยไม่ต้องการผลตอบแทนให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปัจจุบันมีการมอบทุนทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนสงเคราะห์ให้กับสถานศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.นเรศวร รร.นครสวรรค์ รร.ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 8 โรงเรียน ว.เทคนิคนครสวรรค์ ว.อาชีวศึกษานครสวรรค์ ว.การอาชีพนครสวรรค์ ว.การอาชีพบรรพตพิสัย ว.เทคนิคแม่วงก์ ว.การอาชีพขาณุวรลักษบุรี รร.มัธยมในหมู่บ้านหนองรัง จ.ศรีสะเกษ รร.มัธยมในหมู่บ้านนาแฮด จ.อุตรดิตถ์ รร.คีรีวงศ์ และ รร.มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ และยังเคยมอบทุนให้สถานศึกษาอีก 3 แห่ง ได้แก่ ว.เทคนิคเชียงใหม่ รร.วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง และ มจร.นครสวรรค์ สรุปข้อมูลการให้ทุนต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537-2562 จำนวน 8,776 คน เป็นจำนวนเงินกว่า 338 ล้านบาท ส่วนทุนสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเร่งด่วน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ระดับปวช. 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษาทุนละ 5,000 บาทต่อภาคเรียน จนปัจจุบันประมาณ 4,000 กว่าคน และยังสนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้ไปออกค่ายพัฒนาสังคมโครงการจิตอาสาต่าง ๆ อีกด้วย และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ จากภาวะปอดติดเชื้อ สิริอายุได้ 72 ปี ชาวราชภัฏนครสวรรค์มีความสำนึกในบุญคุณของคุณปีเตอร์อย่างยิ่ง ขอผลบุญที่ท่านได้ทำมาตลอดชีวิต ส่งผลให้ดวงวิญญาณของคุณปีเตอร์ สู่สุคติในสัมปรายภาพด้วยเทอญ
คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ไ้ด้จัดพิธีฌาปนกิจศพ คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน Mr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation ขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมี รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2490 ที่ประเทศอังกฤษ เมื่ออายุได้ 46 ปี เริ่มสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดพุทธประทีป วัดไทยในกรุงลอนดอน จนเกิดความเลื่่อมใสในพระพุทธศาสนา และได้เดินทางมาบวชเป็นพระที่ประเทศไทย พระปีเตอร์ได้มีโอกาสเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย และเด็กที่ขาดโอกาสในด้านการศึกษา จึงได้ขอทุนจากเพื่อนๆ ของท่านในประเทศอังกฤษ จากการประสานงานของท่าน ทำให้ได้ทุนจำนวนมากเกินกว่าที่คาดหมายไว้ พระปีเตอร์จึงนำเงินที่เหลือ มาตั้งเป็นกองทุนการศึกษา ชื่อกองทุน SET (Sutdent Education Trust) ในช่วงที่พระปีเตอร์ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดวรนาถบรรพต (วัดกบ) ได้พบกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับทราบว่ามีนักศึกษาที่มีความขัดสนขาดแคลนทุนทรัพย์ ท่านจึงพิจารณาได้ทุนจากกองทุน SET จำวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาทต่อภาพเรียน และให้ติดต่อกันจบจบหลับสูตร และได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยมาจนปัจจุบัน ทุนระดับอุดมศึกษาปรับเป็น 10,000 บาทต่อภาคเรียน กองทุน SET ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนเป็น มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The SET Foundation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาในประเทศไทย เป็นการให้ทุนโดยไม่ต้องการผลตอบแทนให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปัจจุบันมีการมอบทุนทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนสงเคราะห์ให้กับสถานศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.นเรศวร รร.นครสวรรค์ รร.ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 8 โรงเรียน ว.เทคนิคนครสวรรค์ ว.อาชีวศึกษานครสวรรค์ ว.การอาชีพนครสวรรค์ ว.การอาชีพบรรพตพิสัย ว.เทคนิคแม่วงก์ ว.การอาชีพขาณุวรลักษบุรี รร.มัธยมในหมู่บ้านหนองรัง จ.ศรีสะเกษ รร.มัธยมในหมู่บ้านนาแฮด จ.อุตรดิตถ์ รร.คีรีวงศ์ และ รร.มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ และยังเคยมอบทุนให้สถานศึกษาอีก 3 แห่ง ได้แก่ ว.เทคนิคเชียงใหม่ รร.วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง และ มจร.นครสวรรค์ สรุปข้อมูลการให้ทุนต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537-2562 จำนวน 8,776 คน เป็นจำนวนเงินกว่า 338 ล้านบาท ส่วนทุนสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเร่งด่วน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ระดับปวช. 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษาทุนละ 5,000 บาทต่อภาคเรียน จนปัจจุบันประมาณ 4,000 กว่าคน และยังสนับสนุนงบประมาณให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้ไปออกค่ายพัฒนาสังคมโครงการจิตอาสาต่าง ๆ อีกด้วย และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ จากภาวะปอดติดเชื้อ สิริอายุได้ 72 ปี ชาวราชภัฏนครสวรรค์มีความสำนึกในบุญคุณของคุณปีเตอร์อย่างยิ่ง ขอผลบุญที่ท่านได้ทำมาตลอดชีวิต ส่งผลให้ดวงวิญญาณของคุณปีเตอร์ สู่สุคติในสัมปรายภาพด้วยเทอญ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 19:47 น.

สถานที่จัดงาน
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23