Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง สักการะพระพุทธสัพพัญญูฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 17:33 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2562 มีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นั้น ในวันนี้ (1 พ.ย.62) ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง ได้สักการะพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยในวันเดียวกันได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง ได้เสนอรายชื่อรองอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามีมติอนุมัติ รองอธิการบดี 5 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ 2. รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 3. ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 4. อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ และ 5. ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ ทั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 5 ท่าน จะปฏิบัติหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไปจนกว่าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเสร็จสิ้น
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม2562 มีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นั้น ในวันนี้ (1 พ.ย.62) ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง ได้สักการะพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยในวันเดียวกันได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 12/2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง ได้เสนอรายชื่อรองอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามีมติอนุมัติ รองอธิการบดี 5 ท่าน ดังนี้ 1. ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ 2. รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 3. ผศ.ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ 4. อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ และ 5. ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ ทั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีทั้ง 5 ท่าน จะปฏิบัติหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไปจนกว่าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะเสร็จสิ้น

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 17:33 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23