Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ"

วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 03:00 น.
ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ" ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. : เป็นการสัมมนาในหัวข้อ "การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 60" โดยวิทยากรสองท่าน ได้แก่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 4 ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. : เป็นการสัมมนาในหัวข้อ "ท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ บทบาทและทิศทางของผู้นำท้องถิ่นท้องที่กับการพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายศิวะ ศิริเสาวลักษ์ จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ" ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น. : เป็นการสัมมนาในหัวข้อ "การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 60" โดยวิทยากรสองท่าน ได้แก่ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ชั้นปีที่ 4 ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. : เป็นการสัมมนาในหัวข้อ "ท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ บทบาทและทิศทางของผู้นำท้องถิ่นท้องที่กับการพัฒนาสังคมในยุคดิจิทัล" โดยวิทยากรสามท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายศิวะ ศิริเสาวลักษ์ จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 4

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 03:00 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23