Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานกษีณาลัย ๒๕๖๒

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 18:00 น.
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัรยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานกษีณาลัย ๒๕๖๒ และพิธีกุสมสดุดี แก่ผู้เกษียณราชการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน กล่าวรายงาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 6 ท่าน ได้แก่๑.ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์ ๒.รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ๓.ผศ.ภคินี ขุนภักดี ๔.รศ.สมชาย ศรีพูล ๕.ผศ.จรรโลง พิรุณ ๖. นายปรีชา มิ่งมูล ซึ่งงานกษีณาลัยเป็นงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ถือเป็นสำคัญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสดุดีเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เกษียณอายุราชการ ตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการมาต่างก็ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่แต่ละท่านรับผิดชอบ ในความเป็นครู อาจารย์ ก็จะเป็นการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบัณฑิตทีมีคุณภาพสู่สังคม และมีงานด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอน เช่น การทำวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้มหาวิทยาลัยของเราพัฒนามาได้จนถึงปัจจุบัน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัรยราชภัฏนครสวรรค์ จัดงานกษีณาลัย ๒๕๖๒ และพิธีกุสมสดุดี แก่ผู้เกษียณราชการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ เป็นประธานในการเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน กล่าวรายงาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 6 ท่าน ได้แก่๑.ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์ ๒.รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ๓.ผศ.ภคินี ขุนภักดี ๔.รศ.สมชาย ศรีพูล ๕.ผศ.จรรโลง พิรุณ ๖. นายปรีชา มิ่งมูล ซึ่งงานกษีณาลัยเป็นงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ถือเป็นสำคัญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสดุดีเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เกษียณอายุราชการ ตลอดระยะเวลาที่ทุกท่านได้ปฏิบัติราชการมาต่างก็ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่แต่ละท่านรับผิดชอบ ในความเป็นครู อาจารย์ ก็จะเป็นการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นบัณฑิตทีมีคุณภาพสู่สังคม และมีงานด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอน เช่น การทำวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้มหาวิทยาลัยของเราพัฒนามาได้จนถึงปัจจุบัน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 18:00 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23