Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

"มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:30 น.

    "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มี 2 หลักสูตรอบรม คือ 1) หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และ 2) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และนอกจากนี้ เรายังมีศูนย์ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ให้บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น) สำหรับสถานประกอบกิจการในพื้นที่ นครสวรรค์ อุทัย ชัยนาท พิจิตรกำแพงเพชร พิษณุโลก และจังหวัดอื่นใกล้เคียง
"มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มี 2 หลักสูตรอบรม คือ 1) หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร และ 2) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และนอกจากนี้ เรายังมีศูนย์ตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ให้บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น) สำหรับสถานประกอบกิจการในพื้นที่ นครสวรรค์ อุทัย ชัยนาท พิจิตรกำแพงเพชร พิษณุโลก และจังหวัดอื่นใกล้เคียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:30 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23