Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด็นแห่งชาติ

วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:25 น.

    วันนี้(วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒) ผศ ดร บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย รศ วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา และนายศรัณย์ เกตกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีแก่นายวีระกิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด็นแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้(วันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒) ผศ ดร บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย รศ วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา และนายศรัณย์ เกตกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดีแก่นายวีระกิจเฉย นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด็นแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15:25 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23