นางสาววราภรณ์ ฉุยฉาย
Ms. Waraporn Chuichuy
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ชีววิทยา สาขาวิชา :
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : Ph.D (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา :