นางสาวติยะภรณ์ เหลืองพิพัฒน์
Ms. Tiyaporn Leanpipat
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาวิชา :
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : Ph.D. (Biotechnology) สาขาวิชา :