นางทิพพารัตน์ แสนคาร
Mrs. Tippharat Sancarn
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา