นายทินพันธุ์ เนตรแพ
Mr. Tinnapan Netpae
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
ตำแหน่งบริหาร
  • คณบดี สังกัดหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 กรกฎาคม 2563 - 29 กรกฎาคม 2567