นางสาวธิติมา วทานียเวช
Ms. Thitima wataneeyawech
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : พย.บ.(พยาบาลศาสตร์) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : พย.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) สาขาวิชา :