นางสาวธิติมา วทานียเวช
Ms. Thitima wataneeyawech
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา