นางสาวสุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
Ms. Suphawan Vongkamjan
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วท.ด. (ชีววิทยา) สาขาวิชา :ชีววิทยา
  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : วท.ด.(ชีววิทยา) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(ชีววิทยา) สาขาวิชา :ชีววิทยา
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ศษ.บ.(การมัธยมศึกษา) สาขาวิชา :การมัธยมศึกษา