นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
Mr. Sucha Numkliang
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา :