นางสาวฤทัยรัตน์ โพธิ
Ms. Rutairat Phothi
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต์์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาเอก ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา