นางสาวเพชรัชน์ อ้นโต
Ms. Petcharat Onto
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา