นางสาวพิมรา ทองแสง
Ms. Pimara Thongseang
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา