นายพีรพัฒน์ คำเกิด
Mr. PERAPHAT KAMKIRD
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน