นางสาวณธิดา อินทร์แป้น
Ms. Natida Inpan
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชา :อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(สุขศึกษา) สาขาวิชา :