นางสาวนารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
Ms. Nareerom Rattanasomrit
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) สาขาDoctor of Philosophy Program in Health Promotion and Health Education