นางสาวนารีรมย์ รัตนสัมฤทธิ์
Ms. Nareerom Rattanasomrit
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา) สาขาวิชา :Doctor of Philosophy Program in Health Promotion and Health Education
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : ศษ.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ) สาขาวิชา :