นางสาวละออง อุปมัย
Ms. Laorng Uppamai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา :
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชา :