นางสาวละออง อุปมัย
Ms. Laorng Uppamai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา