นางสาวเจนจิรา เล็กอุทัย
Ms. Jenjira Lekuthai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
  • ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา