นางสาวเจนจิรา เล็กอุทัย
Ms. Jenjira Lekuthai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา :
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา :