นางสาวชนกานต์ สกุลแถว
Ms. Chanakarn Sakultew
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : สาขาวิชา :อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา :อุตสาหกรรมเกษตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร : สาขาวิชา :ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สาขาวิชา :การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) สาขาวิชา :อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ปริญญาโท วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชา :