นางสาวละออง อุปมัย
Ms. Laorng Uppamai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การติดต่อ

เมล์มหาวิทยาลัย : laorng.u@nsru.ac.th
อีเมล์อื่น : laorng.u@gmail.com
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น : Laorng.u@nsru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-219100#2530
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-6635711