นางชยภรณ บุญเรืองศักดิ์์
Mrs. CHAYAPORN BOONRUANGSAK
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สังกัดหน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การติดต่อ

เมล์มหาวิทยาลัย : chayaporn.d@nsru.ac.th
อีเมล์อื่น : dchayaporn@gmail.com
อีเมล์อื่น :
อีเมล์อื่น : chayaporn.d@nsru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-219100#2530
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 085-8180373