หน้าแรก >> หน้าข่าวหลัก >> ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศเลื่อนกำหนดวันลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖ ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่  ๑๖-๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้องเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาดังกล่าว

           ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามกระบวนการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่ทีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงขอเลื่อนวังลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   

รายละเอียด>>>คลิก

ไฟล์แนบ id=22ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะวัฒนธรรม(เลื่อน).jpg
โพสต์วันที่ 10/10/2556
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
โพสต์โดย ผู้ดูแลระบบ web
ที่มาของข่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 122 ครั้ง

ข่าวล่าสุด

 • การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาล...
 • ขอเชิญร่วมอบรมวิชาการ เรื่อง “...
 • รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถ...
 • สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำอ...
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกวีเทิดไท้...
 • ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
 • รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคร...
 • สอบราคาซื้อการใช้งานซอฟต์แวร์ล...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคั...
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผย...
 • สอบราคาจ้างงานเหมาบริการตรวจสุ...
 • รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภาย...
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น...
 • รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคร...
 • สอบราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์กิจ...
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องหมายนั...
 • เลื่อนกำหนดการให้นักศึกษาเข้าห...
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์...
 • โครงการอบรมภาษาเวียดนาม
 • ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุ...
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีร...
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประ...
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน...
 • สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ พรรณไม...
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ...
 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิ...
 • ให้นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยฯ เ...
 • คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชีย...