Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
2020-05-28 การสรรหาประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2020-05-27 มร.นว. เลื่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
2020-05-27 การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมฯ ภาคปกติ,(กศ.บป.)
2020-05-20 ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร (พื้นที่ศูนย์ย่านมัทรี)
2020-05-20 ประกาศรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร (พื้นที่อำเภอเมือง)
2020-05-14 ผลการนับคะแนนการสรรหาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
2020-05-02 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-04-30 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-04-19 ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีตอบแบบสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัย
2020-04-19 ประกาศฉบับ2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา2563
2020-04-17 ขอเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์ สอนในระดับชั้น ม.3 ร่วมอบรมออนไลน์ โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2020-04-16 ขอเชิญชวนบริษัทประกัน ที่มีความประสงค์ร่วมยื่นข้อเสนอพร้อมข้อมูลและสิทธิความคุ้มครองให้แก่นักศึกษาเมื่อประสบอุบัติเหตุ ภาคปกติ ประจำปี 2563
2020-04-14 ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-04-05 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ประจำปีการศึกษา 2563
2020-04-01 กำหนดจองหอพักของภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563
2020-03-27 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) ปรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2020-03-27 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
2020-03-24 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งหนังสือราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์​
2020-03-20 9 มาตรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ NSRU สู้ COVID-19
2020-03-20 Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-03-18 มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 ฉบับที่ 5 การปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร
2020-03-18 ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน และสัมภาษณ์) และการรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 2563 รอบที่ 4
2020-03-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 (แก้ไขเพิ
2020-03-16 แนวทางปฏิบัติการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2562ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
2020-03-12 ช่วยกันประหยัดไฟ
2020-03-04 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนมีนาคม 2563
2020-02-28 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
2020-02-27 การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร หลักสูตรที่ 2 สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
2020-02-17 การเลื่อนผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-02-06 ๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"
2020-02-05 รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-02-05 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน 17 ก.พ.63 09.00 น
2020-01-28 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-CoV)
2020-01-28 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล "์NSRU half marathon ๒๐๒๐"
2020-01-28 การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-01-24 เปลี่ยนแปลงวันเริ่มปฏิบัติงานพนักงานราชการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
2020-01-10 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
2020-01-09 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-01-06 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
2020-01-06 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๓๙ รูป เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่
2019-12-26 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-12-25 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-12-25 พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
2019-12-23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบสัมภาษณ์)
2019-12-23 ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนมกราคม 2563
2019-12-19 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2562
2019-12-16 ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง ยุโรปในสถานการณ์ปัจจุบัน
2019-12-06 หลักสูตรอบรมระยะสั้น การทำบัตเตอร์เค้กและแต่งหน้าเค้ก
2019-12-05 กิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” "นครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์" ครั้งที่ 1 ของขวัญจากฟากฟ้า
2019-12-03 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
2019-11-28 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-28 ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
2019-11-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
2019-11-22 แจ้ง!! บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ารับการทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล
2019-11-22 ยกเลิกประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-22 คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา (สำหรับอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงปี 2562)
2019-11-21 รับสมัครนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
2019-11-15 รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-14 ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-06 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-11-01 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ราชภัฏนครสวรรค์สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจลอยกระทง”
2019-10-29 Music NSRU present Music Workshop Festival สัปดาห์แห่งการพัฒนาคุณภาพด้านดนตรี ทั้งร้อง ทั้งเล่น อบรมฟรี
2019-10-28 การให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-10-25 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จากงานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน
2019-10-24 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7
2019-10-22 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
2019-10-16 ขอเชิญชมคอนเสิร์ตผลงานนักศึกษา "Low Season Concert"
2019-10-15 "ชมฟรี" ขอเชิญชมการแสดงผลงานทางดนตรี มนุษยศาสตร์ฯ คอนเสิร์ต ครั้งที่ 33 ตอน "สดับทิพย์พายับดุริยางค์"
2019-10-15 กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
2019-10-09 จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565
2019-10-07 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเชิงวิชาการ ในประเด็น "การเมืองและท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ"
2019-10-07 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2019-10-02 ชมฟรี ละครเวทีประจำปีนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 'มะเมียะ The Musical '
2019-09-11 ขอเชิญชมการแสดง มนุษยศาสตร์ฯ คอนเสิร์ต ครั้งที่ 32 ตอน "ใจกลางความรู้สึก" ชมฟรี
2019-09-09 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสมัครการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ E-Sport
2019-09-03 โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"
2019-09-01 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัรฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 กำลังจะเปิด เร็ว ๆนี้
2019-08-29 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “ผ้าขาวม้าหรรษา ภูมิปัญญาไทย”
2019-08-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2019-08-19 ขอเชิญชวนนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
2019-08-16 ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพศศึกษาในสถานศึกษา "วัยรุ่น วัยใส มั่นใจเรื่องเพศ"
2019-08-07 รับสมัครคัดเลือก บุคลากรเป็นพนักงานในสถาบันอุมศึกษาประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิชาการ
2019-08-06 ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจและลุ้นรับของรางวัล Iphone XS และรางวัลอื่น ๆ มากมาย
2019-08-06 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ (SET) ประจำปีการศึกษา 2562
2019-07-30 พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2019-07-29 เด็กราชภัฏนครสวรรค์คว้าแชมป์ Rov ที่จ.ลพบุรี ได้ไปต่อในระดับภาคกลาง
2019-07-26 วิธีการขอต่อเวลาราชการ และการยื่นแสดงความจำนงขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-07-19 ขอเชิญร่วมการแข่งขันหมากรุกไทย ระดับเยาวชน
2019-07-19 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2019
2019-07-14 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2019-07-09 ขอเชิญชวนคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น ว่าด้วยเรื่อง ศิลปะการแทงหยวก
2019-07-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสต
2019-07-05 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”
2019-07-05 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา”
2019-07-03 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมคีวามปลอดภัยทางชีวภาพ"
2019-07-02 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
2019-07-01 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1 (TIIC 1)
2019-06-26 การขยายเวลารับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-06-24 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-06-20 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว
2019-06-19 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) กับนักศึกษานานาชาติ"
2019-06-19 “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับภาระภาษีอากร ในยุคประเทศไทย 4.0”
2019-06-19 การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2019-06-19 แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
2019-06-18 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา อะไร ๆ ก็ "ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง" (Why People Keep Saying "Digital Marketing")
2019-06-15 รับสมัครทุนมูลนิธิ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2019-06-15 รับสมัครทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2019-06-14 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
2019-06-13 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่
2019-06-13 ตรวจสอบข้อมูล การรายงานตัวบัณฑิตการจองรถและที่พัก
2019-06-11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 5 รับตรงอิสระ
2019-06-07 ขอแสดงความยินดีกับ "ฝ้าย" น.ส.วิไลวรรณ กองเเก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 มิสแกรนด์นครสวรรค์
2019-06-06 4 นักศึกษา มรนว. ได้รับรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
2019-05-31 ด่วน! เปิดแล้ว หลักสูตรครูฟิสิกส์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์
2019-05-31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิด รับนักศึกษา หลักสูตร คบ. 4 ปี (ดนตรีศึกษา) เพิ่มเติม อีกจำนวน 60 คน ในปีการศึกษา 2562 นี้
2019-05-28 นักศึกษาศิลปกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2562 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
2019-05-28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวันแห่งความปลอดภัย ๒๕๖๒ (Safety Day 2019)
2019-05-24 การเลื่อนกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-05-24 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
2019-05-18 ขอเชิญเที่ยวงานเปิดตลาดท่าเรือคลองคางนัดพิเศษ 23 พ.ค.นี้ ประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัล พบกับสินค้าหลากหลาย และกิจกรรมแสง สี เสียง
2019-05-16 จำหน่ายไข่ไก่-ไข่เป็ด อารมณ์ดี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
2019-05-14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องให้นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยฯ เตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัยฯ และระเบียบต่างๆ
2019-05-14 เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น
2019-05-14 ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ หลักสูตร"กรอบดอกไม้ใยผ้าบัว" และ "หลักสูตรปั้นจิ๋วดินไทย"
2019-05-02 นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ชนะเลิศประกวดสโลแกน วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
2019-05-01 ขอเชิญผู้ที่สนใจรักในงานศิลปะไทย เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “การสร้างสรรค์งานหัวโขน” รุ่นที่ ๑ การเขียนหน้าโขน
2019-04-23 แจ้งการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยฯ
2019-04-22 แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่าย
2019-04-22 ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-04-22 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense"
2019-04-18 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2562
2019-04-04 ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครสอบ TOEFL (ITP)
2019-03-28 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2019-03-28 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.5 - ม.6 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
2019-03-26 Nakhonsawan Photo Art Workshop #1
2019-03-22 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานตลาดวัฒนธรรม
2019-03-19 ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-03-13 เนื่องจากวันนี้ (13 มีนาคม 2561) Google มีการปรับปรุงบริการของ Gmail และ Google Drive ส่งผลให้บางบริการไม่สามารถใช้ได้ชั่วคราว
2019-03-12 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2019-03-06 กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"
2019-03-06 โครงการ “กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน”
2019-02-25 รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2019-02-22 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์
2019-02-22 ขอเชิญชวนครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการมัคคุเทศก์น้อย...นำร้อยเรื่องเมืองสี่แคว
2019-02-21 ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2
2019-02-20 สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
2019-02-14 ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ
2019-02-08 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
2019-01-30 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2019-01-28 ประกาศ รับสมัครบุคคลภายในเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายบริการ กรณีมีเหตุพิเศษ
2019-01-27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไม่คอรัปชั่น
2019-01-23 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ NSRU เชิญชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย ร่วมงานค่ายแนะแนว Start your life by หมึกสีน้ำเงิน และร่วมประกวดเต้นคัฟเวอร์
2019-01-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
2019-01-11 การประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?"
2019-01-04 รถรับส่งนักศึกษาที่เข้าสอบ pretest จากย่านมัทรี
2019-01-04 แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบ Pretest TOEFL
2019-01-04 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง ณ หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์"
2019-01-03 กล้าคิด กล้าทำ นวัตกรรม พารวย
2019-01-03 ประกาศ นักศึกษาสามารถรับวุฒิบัตรสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้
2018-12-26 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้ที่มาลงคะแนนหยั่งเสียง
2018-12-23 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561
2018-12-21 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
2018-12-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-12-19 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยอุตสาหกรรม
2018-12-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องกำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
2018-12-17 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ทุนสังเคราะห์
2018-12-11 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things"
2018-12-07 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
2018-12-04 การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "นครสวรรค์ศึกษา"
2018-11-29 พิธีเชิญเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
2018-11-27 ประกาศการหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-18 [ขอเชิญ] ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีเคารพบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-11-14 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางวิชาชีพบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2018-11-14 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ
2018-11-07 การใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๒
2018-11-06 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ
2018-11-06 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 30 ตำแหน่ง
2018-11-06 บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบุคลากรเพื่อมาร่วมงาน
2018-11-05 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม "ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไทย" ชุดองค์ความรู้ ว่าด้วยเรื่อง : งานใบตอง
2018-10-16 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนนายห้างโรงปูนและทุน(set)
2018-10-12 รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 2561
2018-10-12 นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สามารถเชื่อมต่อ "ARITC Line Connect" ได้แล้ววันนี้!!!
2018-10-11 ขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)
2018-10-10 12 ตุลาคม "คนของพระราชา น้อมศิระกรานองค์ภูมินทร์"
2018-10-10 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ของกรมการท่องเที่ยว
2018-09-28 ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกรุ่น ทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาว เขียวเหลือง”
2018-09-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2561
2018-09-18 เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
2018-09-13 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 20
2018-09-11 อบรมยุทธศาสตร์ชาติที่ 2
2018-09-08 ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561
2018-09-08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561
2018-09-07 ผลการคัดเลือกชั่วคราว สายวิชาการ ลูกจ้าชั่วคราว คณะวิทยาศาสตร์
2018-09-05 ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ
2018-08-30 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
2018-08-22 ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ set)
2018-08-21 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศีกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2018-08-21 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2018-08-20 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
2018-08-20 ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23