ระบบรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2558 - 2559

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายการ วันที่
รายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต17-25 ตุลาคม พ.ศ.2560
ซ้อมย่อย 4 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ซ้อมเสมือนจริง(ซ้อมใหญ่)7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 (ภาคหลังเวลา 19.00 น.)