รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม


ปีงบประมาณ
เดือน

หมวด ๑. การดำเนินการด้านการจัดเรียงการเรียนการสอน
       ๑.๑ การดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
              ๑.๑.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไม่มีข้อมูล)
              ๑.๑.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท (ไม่มีข้อมูล)
              ๑.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก (ไม่มีข้อมูล)
              ๑.๑.๔ หลักสูตรอื่น (ไม่มีข้อมูล)
       ๑.๒ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
              ๑.๒.๑ หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไม่มีข้อมูล)
              ๑.๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท (ไม่มีข้อมูล)
              ๑.๒.๓ หลักสูตรระดับปริญญาเอก (ไม่มีข้อมูล)
              ๑.๒.๔ หลักสูตรอื่น (ไม่มีข้อมูล)
       ๑.๓ การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (ไม่มีข้อมูล)
       ๑.๔ การอนุมัติการให้ปริญญา
              ๑.๔.๑ ระดับปริญญาตรี (ไม่มีข้อมูล)
              ๑.๔.๒ ระดับปริญญาโท (ไม่มีข้อมูล)
              ๑.๔.๓ ระดับปริญญาเอก (ไม่มีข้อมูล)
       ๑.๕ เรื่องอื่นๆด้านการจัดการเรียนการสอน (ไม่มีข้อมูล)
หมวด ๒. การดำเนินการด้านบุคลากร
       ๒.๑ การจัดสรรอัตรากำลังและการบรรจุแต่งตั้ง (ไม่มีข้อมูล)
       ๒.๒ การจัดสรรด้านเงินเดือนและสวัสดิการ (ไม่มีข้อมูล)
       ๒.๓ การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งอื่นๆ (ไม่มีข้อมูล)
       ๒.๔ การดำเนินการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร (ไม่มีข้อมูล)
       ๒.๕ การจัดทำระเบียบข้อบังคับต่างๆของบุคลากร
              ๒.๕.๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ไม่มีข้อมูล)
              ๒.๕.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ไม่มีข้อมูล)
              ๒.๕.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ไม่มีข้อมูล)
              ๒.๕.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ไม่มีข้อมูล)
หมวด ๓ การดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
       ๓.๑ การจัดทำระเบียบและปรับปรุงระเบียบด้านการเงิน (ไม่มีข้อมูล)
       ๓.๒ การจัดทำระบบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน (ไม่มีข้อมูล)
       ๓.๓ การตรวจสอบและการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ (ไม่มีข้อมูล)
       ๓.๔ การจัดทำระบบด้านการเงินและงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย (ไม่มีข้อมูล)
       ๓.๕ การวิเคราะห์ด้านทุนค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ (ไม่มีข้อมูล)
       ๓.๖ การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมด้านอื่นๆ (ไม่มีข้อมูล)
       ๓.๗ ภาระหนี้ผูกพันที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินงาน (ไม่มีข้อมูล)
       ๓.๘ ปัญหาด้านการเงินอื่นๆของมหาวิทยาลัย (ไม่มีข้อมูล)
หมวด ๔ การดำเนินการด้านนักศึกษา
       ๔.๑ สภาพและปัญหาของนักศึกษาและการดำเนินการแก้ไข (ไม่มีข้อมูล)
       ๔.๒ การจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษษแก่นักศึกษา (ไม่มีข้อมูล)
       ๔.๓ การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน (ไม่มีข้อมูล)
       ๔.๔ กิจการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา (ไม่มีข้อมูล)
       ๔.๕ การชมเชยและการให้รางวัลนักศึกษา (ไม่มีข้อมูล)
       ๔.๖ การแก้ปัญหาอื่นๆของนักศึกษา (ไม่มีข้อมูล)
หมวด ๕ การดำเนินงานด้านการบริหารอื่นๆของมหาวิทยาลัย
       ๕.๑ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ (ไม่มีข้อมูล)
       ๕.๒ การดำเนินงานทางด้านการวิจัย (ไม่มีข้อมูล)
       ๕.๓ การดำเนินงานด้านบริหารวิชาการแก่สังคม (ไม่มีข้อมูล)
       ๕.๔ การดำเนินการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ไม่มีข้อมูล)
       ๕.๕ การดำเนินงานด้านต่างๆ (ไม่มีข้อมูล)