***คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์***

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
ประธานอนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ศรีเดิมมา
อนุกรรมการ

อาจารย์ธีรพร พรหมมาศ
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาตราจารย์วไลพร เมฆไตรรัตน์
อนุกรรมการและเลขานุการอาจารย์ปราณี เนรมิต
ผู้ช่วยเลขานุการนางพรทิพย์ บัวประทุม
ผู้ช่วยเลขานุการ