นางพรทิพย์ บัวประทุม
ผู้ช่วยเลขานุการ

อีเมลล์ : turakan_nsru@hotmail.co.th

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๑๖